การฝึกแถวชิด

แถวหน้ากระดาน

แถวหน้ากระดาน  คือ  รูปขบวนที่มีลักษณะสัดส่วนความกว้างด้านหน้ามากกว่าความลึก  ในการจัดแถวนั้น  อาจจัดเป็นแถวหน้ากะดานแถวเดียวหรือแถวหน้ากระดานตั้งแต่สองแถวขึ้นไปก็ได้ตามต้องการ  ส่วนระยะเคียงระหว่างบุคคลที่อยู่ในแถวนั้น  กำหนดไว้เป็นสองระยะ  คือระยะเคียงหนึ่งช่วงแขน  เราเรียกรูปแถวนั้นว่า  แถวหน้ากระดานเปิดระยะ  และระยะเคียงหนึ่งศอก  ซึ่งเราเรียกรูปแถวนี้ว่า  แถวหน้ากระดานปิดระยะ

การนับ
การนับแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ  การนับตามปกติ,  การนับตามจำนวนที่กำหนด,  และการนับทั้งแถว

 1. การนับตามปกติ  คือการนับจำนวนเรียงลำดับหมายเลขตั้งแต่คนหัวแถวไปจนถึงคนสุดท้าย  จะใช้คำบอกว่า  “นับ”
 2. การนับตามจำนวนที่กำหนด  คือการนับตามลำดับหมายเลขไปจนครบตามจำนวนที่ผู้เรียกแถวกำหนดและเมื่อนับจนครบตามกำหนดแล้ว  ให้ขึ้นต้นนับหนึ่งใหม่  เช่น  ผู้เรียกแถวกำหนดให้นับสาม  จะต้องนับ  “หนึ่ง-สอง-สาม”  “หนึ่ง-สอง-สาม”  จะใช้คำบอกว่า  “นับสาม”  ฯลฯ.......นับ
 3. การับทั้งแถว  คือการเริ่มต้นนับจากคนหลักของรูปแถว  ซึ่งนับเรียงตามลำดับหมายเลขต่าง ๆ  กันไปทุกคน  จนกว่าจะครบทุกคนที่อยู่ในแถว  การนับทั้งแถวนี้  จะนำไปใช้เฉพาะกับแถวหน้ากระดานที่มีจำนวนแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไปเท่านั้น  จะใช้คำบอกว่า  “นับตลอด,  นับ”

การจัดแถว,  การเปิดระยะ,  และการปิดระยะ

การจัดแถว 

เมื่อมีผู้เรียกแถว,  ตรวจแถว,  แล้วสั่งแถวนิ่งแล้ว  แต่เห็นว่าแถวไม่เรียบร้อย  ผู้ฝึกจะสั่งจัดแถวใหม่อีกก็ได้  โดยใช้คำบอกและการปฏิบัติดังนี้

  1. คำบอก  “จัดแถว” 
  2. การปฏิบัติ  เมื่อได้ยินคำบอก  “จัดแถว”  ให้ทุกคนทำการจัดแถวใหม่  ณ  ที่เดิม  โดยให้ทุกคนสะบัดหน้าไปทางหางแถวพร้อมกับยกมือซ้ายเท้าสะเอว  แล้วทำการจัดแถวใหม่ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการปฏิบัติในครั้งแรก  และเมื่อผู้ฝึกเห็นว่าแถวเรียบร้อยแล้วก็ให้สั่ง  “นิ่ง”  เมื่อได้ยินคำบอก  “นิ่ง”  ให้ลดมือที่เท้าสะเอว  หรือแขนซ้ายที่เหยียดออกไปทางข้างแล้วแต่กรณีลง  และสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรงตามเดิมแล้วนิ่ง

การเปิดระยะ 

เมื่อผู้ฝึกประสงค์จะให้แถวผู้รับการฝึกไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานกี่แถวก็ตาม  ซึ่งแต่เดิมเข้าแถวปิดระยะอยู่  ให้ขยายแถวออกไปหรือเปลี่ยนเป็นแถวปิดระยะ  ณ  ที่เดิมนั้น  ให้ผู้ฝึกใช้คำบอกและมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

เมื่อประสงค์จะใช้ขยายแถวตั้งแต่ท้ายแถวออกไปทางหัวแถวโดยตลอดใช้คำบอก  “ท้ายแถวเป็นหลัก,  เปิดระยะ,  จัดแถว”
เมื่อประสงค์จะให้ขยายแถวตั้งแต่คนใดคนหนึ่งอยู่ตรงกลางแถวออกไปทั้งหัวแถวและท้ายแถวโดยตลอดให้ผู้ฝึกเคลื่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของผู้นั้นในระยะห่างประมาณ  6  ก้าว  แล้วใช้มือขวาชี้ไปยังผู้นั้นและใช้คำบอก  “คนนี้เป็นหลัก,  เปิดระยะ,  จัดแถว”

การปิดระยะ

เมื่อผู้ฝึกประสงค์จะให้แถวทหารไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานกี่แถวก็ตามซึ่งแต่เดิมเข้าแถวเปิดระยะอยู่  ให้เปิดระยะเข้ามาหรือเปลี่ยนเป็นแถวปิดระยะ  ณ  ที่เดิมนั้น  ให้ผู้ฝึกใช้คำบอกและมีการปฏิบัติดังนี้

  1. คำบอก  “หัวแถวเป็นหลัก,  ปิดระยะ,  จัดแถว”
  2. การปฏิบัติ  การปิดระยะไปทางหัวแถว  เมื่อได้ยินคำบอก  ให้ทุกคนปิดระยะขึ้นไปทางหัวแถวโดยเร็วด้วยการยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะเอวและสะบัดหน้าไปทางขวา  เพื่อทำการจัดแถวในลักษณะเช่นเดียวกับการจัดแถวปิดระยะที่ได้กล่าวแล้วเมื่อผู้ฝึกเห็นว่าแถวเรียบร้อยแล้วให้สั่ง  “นิ่ง”  เมื่อได้ยินคำสั่ง  “นิ่ง”  ให้ลดมือซ้ายลงพร้อมกับสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างแข็งแรงแล้วนิ่ง

การพักแถวและการเลิกแถว
การพักแถวแบ่งการพักออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  การพักในแถวและการพักนอกแถว

 1. การพักในแถว  คือการพักซึ่งทหารจะต้องทำท่าพักอย่างถูกต้องตามระเบียบและจะออกไปภายนอกแถวไม่ได้  การพักในแถวกระทำได้เป็น  3  ท่า  คือ  ท่าพักตามปกติ,  ท่าพักตามระเบียบ,  และท่าพักตามสบาย
 2. การพักนอกแถว  คือ  การพักซึ่งแต่ละคนจะต้องแยกย้ายกันออกไปจากแถว  ไปหาที่พักผ่อนได้ตามสบาย

แถวตอน
แถวตอน  คือ  รูปแถวที่มีความลึก  (จากหน้าไปหลัง)  มากกว่าความกว้าง  (จากขวาไปซ้าย)  แถวแบ่งออกไดเป็น  2  รูปแถวคือ  แถวตอนเรียงหนึ่ง  และแถวตอนตั้งแต่สองแถวขึ้นไป
แถวตอนเรียงหนึ่ง

 1. คำบอก  “ตอนเรียงหนึ่ง,  มาหาข้าพเจ้า”
 2. การปฏิบัติ  เมื่อได้ยินคำบอก  “ตอนเรียงหนึ่ง,  มาหาข้าพเจ้า”  ให้วิ่งไปหาผู้เรียกแถวโดยเร็ว  คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลักต้องยืนอยู่ข้างหน้าและห่างจากผู้เรียกประมาณ  6  ก้าว  โดยยืนให้ตรงหน้าและให้แนวไหล่ขนานกับแนวไหล่ของผู้เรียกแถว  ต่อจากนั้นให้คนอื่น ๆ  เข้าแถวเรียงตามลำดับไหล่ซ้อนกันลงไปข้างหลังคนหลัก  จากคนสูงลงไปหาคนต่ำจนถึงท้ายแถวและตรงคอกับคนข้างหน้าเว้นระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ  1  เมตร  โดยให้คนที่อยู่ข้างหลังโน้มตัวแล้วยกแขนซ้ายเหยียดตรงไปข้างหน้าแขนสูงเสมอไหล่  นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและคว่ำฝ่ามือลง  ใช้ปลายนิ้วแตะหลังคนข้างหน้า  เมื่อได้ระยะต่อประมาณ  1  เมตรแล้ว  ให้ลดแขนลงมาอยู่ข้างลำตัว  การจัดให้คนที่อยู่ถัดไปข้างหลังเป็นผู้จัดแถว  โดยยืนให้ตรงคอและให้แนวไหล่ขนานกับแนวไล่ของคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า  แล้วใช้สายตาเล็งผ่านไปยังคนที่สองข้างหน้า  โดยไม่ให้มองเห็นคนที่สามซึ่งอยู่ต่อจากคนที่อยู่ข้างหน้าของตนและคนที่อยู่ทางหัวแถวทั้งหมดเมื่อได้ยินคำบอก  “นิ่ง”  ให้ทุกคนอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างแข็งแรงแล้วนิ่ง
กลับไปหน้าหลัก