ชั้นปีที่ 3
a

รวมเว็บไซค์
หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

ไทยโพสต์

มติชน

ข่าวสด

ประชาชาติธุรกิจ

คมชัดลึก

ผู้จัดการ

ผู้จัดการรายสัปดาห์

ผู้จัดการรายเดือน

โพสต์ทูเดย์

บางกอก ทูเดย์

กรุงเทพธุรกิจ

เส้นทางเศรษฐกิจ

ITV
UBC
Nation channel
 ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
Tv & Cable

ภาระกิจกรรมการรักษาดินแดน

การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร

Staion ladio
85.5 FM MAX
89 Banana Fm
89.5 Sweet FM
91.5 Hotwave
92.5 ประชาสัมพันธ์
93.0 Cool FM
94.0 EFM

95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม

95.5 Virgin Hits
97.5 Seed FM
98.5 Breeze FM.
99.0 Sport Radio
100.5 MCOT Radio
101 INN Chanel
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.Virgin Soft
Big 103.5
104.5 FATRadio
105.Virgin smooth
105.5 Easy His
Team Staff - Tan & Pranee

การฝึกภาคที่ตั้ง

นักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง จะเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึก นศท.ที่ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาการทหาร ในระดับต่าง ๆ โดยเริ่มการฝึกสอน ในห้วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน พฤศจิกายนการสอบความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาวิชาทหาร จะกระทำในเดือนธันวาคม เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษาวิชาทหาร หลังจากที่ได้รับ การฝึกสอนภาคที่ตั้งแล้ว

การฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในเขต พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๒ จะเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร อ่างเก็บน้ำห้วยซัน จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้นักศึกษา
วิชาทหาร ได้มีโอกาสนำความรู้ จากการฝึกอบรม ในภาคที่ตั้ง มาฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศจริง การฝึกภาคสนาม
กระทำ ในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมสำหรับในส่วนภูมิภาคหน่วยรับผิดชอบการฝึกของมณฑลทหารบก,
จังหวัดทหารบก จะดำเนินการฝึกในพื้นที่ฝึก ของตนเอง

ภารกิจ/การจัดหน่วย

ภารกิจกรมการรักษาดินแดน ประการที่ ๑ ส่งเสริมกำลังของกองทัพบกในการป้องกันราชอาณาจักรประการที่ ๒
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึก บุคคลเป็น ผู้บังคับบัญชาสำรอง และกำลังอาสารักษาดินแดน

การจัดส่วนราชการ ประกอบด้วย ส่วนราชการที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ กองบัญชาการ กองบริการ กองพยาบาล และศูนย์การฝึกกำลังสำรอง

๑. กองบัญชาการ ตั้งอยู่บริเวณ มทบ.22 ร.7 ป.พัน 6 จังหวัด อุบลราชธานี

๒. ศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน มีที่ตั้งอยู่บริเวณ ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงคจังหวัด อุบลราชธานี ์ เป็นสถานที่ ใช้สำหรับการฝึก ศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ในภาคที่ตั้งปกติ และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น หลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือน และหลักสูตร ผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

๓. ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งอยู่บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยซันจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ ใช้สำหรับสนับสนุน การฝึกภาคสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนกลางทุกชั้นปี โดยจะดำเนินการฝึก ในห้วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

กรมการรักษาดินแดน เป็นหน่วยผลิตหลัก ของระบบการผลิต กำลังสำรองประเภท นักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงสร้าง ของระบบกำลังสำรอง ต่อจากนั้น จึงจะเข้าสู่วงรอบของ ระบบกำลังสำรอง ระบบอื่น ๆ ต่อไป จนครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเสริม บุคลากรของชาติ ให้มีระเบียบวินัย และมีความรูhทางการทหาร ไว้ให้พร้อมสรรพ ตั้งแต่ในยามปกติ เพื่อการพัฒนาและการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดต่อประสานงานกองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

การติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ ของ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

ติดต่อประตูที่ 1 แผนก กรรมวิธีทะเบียนพล เข้าทางประตูด้าน หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อยู่ด้านซ้ายมือ
- ขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะ
- ส่งหลักฐานการขอยกเว้น
- ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนนำปลดฯ
- ขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะ ชั้นปีที่ 3
- ส่งหลักฐานแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร เป็นนายทหารประทวน

ติดต่อประตู่ที่ 2
- ส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนนำปลดฯ
- รับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะ ชั้นปีที่ 3

ติดต่อแผนกควบคุมข้อมูล กองกำลังพล กรมการรักษาดินแดน

ติดต่อสอบถาม
หลักฐานขอแต่งตั้งครูอาจารย์เป็นผู้กำกับ นศท.

1. การขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี
2. ทำบัตรประจำตัว นักศึกษาวิชาทหาร
3. ประกาศผลสอบ นักศึกษาวิชาทหาร
4 แต่งตั้งผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร
5 ทำบัตรผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร.
1. หลังสือรายงาน ของสถานศึกษา
2. สำเนาหลักฐานการอบรมผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ


แต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จจากการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 เป็นว่าที่ ร้อยตรี

1. สำเนาหนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ( ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาตรี,ปริญญาตร จำนวน 1 ฉบับ )
3. สำเนาหนังสือสำคัญฯ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ ครั้งสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาสูติบัตร ( กรณีบิดาไม่ได้ใช้สัญชาติไทย ) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ฉบับ
8. ในหลักฐานอื่นๆ ( รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ 6 ฉบับ )

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร

- ขั้นตอนการปฏิบัติ นักศึกษาต้องจำหมายเลขตัวประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารให้ได้
- นักศึกษาที่มาติดต่อบอกหมายเลขประจำตัวฯ กับเจ้าหน้าที่
* ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
วิชายุทธวิธี
วิชาสงครามพิเศษ
วิชาเหล่าทหารราบ
วิชาเหล่าทหารม้า
วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่
วิชาเหล่าทหารช่าง
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
การฝึกเบื้องต้น
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
การฝึกบุคคลท่าอาวุธ
การฝึกแถวชิด
แบบธรรมเนียมทหาร
การกำลังสำรอง
การข่าวเบื้องต้น

วิชาอาวุธ

คุณลักษณะและขีดความามารถของอาวุธทหารราบ

อาวุธศึกษาปืนเล็กยาว 11
การฝึกใช้อาวุธประจำกาย
วิชายุทธวิธี
บุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
บุคคลทำการรบในเวลากลางคืน
ป้อมสนาม
รูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก
การพักแรม
การฝึกเบื้องต้น
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
การฝึกบุคคลท่าอาวุธ
การฝึกแถวชิด
การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
การอ่านแผนที่
เข็มทิศเลนซ์เซติกและการใช้
แบบธรรมเนียมทหาร
การรักษาการณ์
มารยาททางทหาร
วินัยทหาร และการเชื่อฟัง
การข่าวเบื้องต้น
วิชาอาวุธ
การใช้อาวุธประจำกาย
ปืนเล็กยาวเอ็ม 16 เอ 1
เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. เอ็ม 203
วิชายุทธวิธี
บุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
บุคคลทำการรบในเวลากลางคืน
ภารกิจและการจัดหน่วยทหารราบ
ลักษณะการรบโดยทั่วไป
รูปขบวนทำการรบ
การเดิน การพักแรม และการระวังป้องกัน
การสงครามพิเศษ